đóng

Bộ sạc EV thông minh Growatt Rolls Out hoàn toàn mới

Date: 2021-12-20

Growatt, nhà sn xut và cung cp biến tn PV và hthng lưu trnăng lưng hàng đu thế gii đã tung ra dòng sn phm THOR bsc EV thông minh hoàn toàn mi ca mình đcung cp năng lưng cho du lch xanh vi năng lưng tái to. Vi khnăng tương thích rng rãi, THOR có thđưc sdng trong tt ccác hthng năng lưng mt tri và xe đin có thương hiu cho ckhu dân cư và thương mi. Có hai loi bsc cho khách hàng la chn - bsc AC EV (phiên bn 3 / 7kW và phiên bn 11 / 22kW) và bsc DC EV.


Kiu dáng đp

THOR áp dng màu trng và các hình vòng cung đto ra mt cái nhìn đơn gin nhưng thi trang. Mt trưc ca nó tích hp màn hình cm ng và khu vc đc th, đáp ng nhu cu ca khách hàng đcó tri nghim ngưi dùng ti ưu.

 

Kim soát ddàng 

THOR đưc tích hp vào GroHome, mt hthng IoT do Growatt phát trin, cho phép ngưi dùng thc hin Điu khin txa, Điu khin đa vùng, Điu khin bng ging nói, Phím nóng và Lp lch thông minh trên thiết bcui ca ngưi dùng. Vi ng dng ShinePhone, ngưi dùng có thđiu khin txa và theo dõi trng thái sc theo thi gian thc cũng như lên lch cho các chế đsc khác nhau thông qua nhiu phương thc kết ni, bao gm WiFi, cng LAN và 4G.

 

Sc thông minh 

THOR htrba chế đsc khác nhau - Chế đnhanh, Chế đngoài đnh và Chế đliên kết PV. Vi Chế đnhanh, EV có thđưc sc vi tc đti đa, trong khi Chế đngoài gicao đim cho phép ngưi dùng sc EV ca htrong githp đim vi mc phí thp hơn ti đin.

Chế đPV Linkage là đim ni bt ca THOR và đó là điu khiến THOR trthành bsc EV thun li hơn cho khách hàng. Khi kết hp vi hthng PV, nó cho phép bsc khai thác năng lưng chtnăng lưng mt tri đsc EV và đng thi nhn ra tlttiêu thnăng lưng mt tri cao hơn và không sc ti đin.

 

An toàn nâng cao 

Bbo vli DC loi A + 6mA tiên tiến đưc tích hp sn ca THOR giúp tiết kim chi phí lp đt thêm RCD 6mA DC, trong khi chc năng cân bng ti thông minh có thđiu chnh năng lưng sc linh hot tùy theo ngun đin gii hn trong nhà và tránh làm đt cu chì và gây mt đin, to san toàn khi sdng cho khách hàng.

 

Ngun: pv-tech